KezdőlapÁltanálos szerződési feltételek

/ IPS Futárszolgálat Szolgáltató Kft., mint vállalkozás/
1. A szerződő felek
1.1. A szolgáltató
IPS Futárszolgálat Kft.​ (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye​: 1033 Budapest, Hévízi út 16. 1. em. 3.
Postacím​: 1033 Budapest, Hévízi út 16. 1. em. 3.
Telephelye​: 1045 Budapest, Berni u. 1.
Rendelésfelvétel​:
Telefon: ​+36 1 780 7364 ; +36 1 780 7384; +36 30 879 9589
E-mail: ​megrendeles@ipsfutar.hu
Honlap:​ ​www.ipsfutar.hu
Ügyfélszolgálat címe​: 1045 Bp. Berni u. 1.
Nyitva tartás​: ​H-P 9.00-17.00
Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban.
Postatv.) 2. § 15. pontja szerint futárpostai szolgáltatás Magyarország területén.
Futárposta-szolgáltatás​: olyan – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül
teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal
kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés
megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez
alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges
intézkedéseket.
A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.
1.2. Az ügyfél
Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt
esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.
1
A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a
küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.
Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt
ügyfél.
A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt,
aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.
2. A szerződés tárgya
A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és
csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által
megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.
A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet
abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános
szabályaitól.
Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és
tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.
Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a
küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett –
küldemény.
A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató kísérő
okirattal közúti járművön szállít.
2
3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése
3.1. A szerződés létrejötte
A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a
szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli
elismerésével történik.
A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos
időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.
Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a
szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő –
aláírásával jön létre.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű
szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.
A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az
esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének
megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló
megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.
A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően
nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét
követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek
feltétele a szerződés írásbeli alakisága.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek
közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben,
ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az
életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő
jogát sérti vagy veszélyezteti.
3
3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)
A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:
3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt
A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és
különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt
visszakérheti.
3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után
A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő
alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a
rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.
Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy
visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.
4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása
4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása
A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles
megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:
– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet
nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;
– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt
előírásoknak.
A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó
többletköltségek a feladót terhelik.
4
A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:
– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy
– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból –
nem állnak rendelkezésre.
Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell
tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a
Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés
alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a
feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató
díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban
nem hivatkozhat.
4.2. Szerződés megszűnése
A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;
– a küldemény kézbesíthetetlen;
– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.
4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények
Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek
(vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.
A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni,
amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés
költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem
lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.
5
4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény
A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári
Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A
Szolgáltató
a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított
három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt
követően felbontja;
c) a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának
valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban
meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.
A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a
postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.
A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és
jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottai, tagjai,
megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását
követő egy évig megőrzi.
A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése
következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.
5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai
5.1. A feladó feladatai
5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembe vétele
A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az
Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.
6
A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az
Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes
tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A
szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit
az ​1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal
együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést
megakadályozza.
A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból
kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja
meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek
hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által
személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató
berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni
a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében
felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az
Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.
5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés
A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom
jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.
Küldemények csomagolása: ​ A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának,
tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat
megvédje.
Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát
valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan
ráragaszthatók.
Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi
szokás szerint nem csomagolnak.
7
Küldemények lezárása: ​A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak
kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.
Küldemények címzése: ​A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A
Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy
bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni.
Címzettként több név is szerepelhet.
A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A
címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet,
ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a
küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy
nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet
függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre,
hogy az a kezelés során ne válhasson le.
A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend
szerint a küldemény előoldalán.
A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:
– a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;
– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház
számot;
– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
– címhely irányítószámát;
– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.
Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet,
ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési
címként.
8
A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése
6.1. Díjak megállapítása
Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások)
igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.
A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek ​2. melléklete, a hatályos Díjszabás
tartalmazza.
A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint
– banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.
A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a
Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes
honlapján tájékoztatja.
A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.
A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény
kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.
6.2. Díjfizetési módok
A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel vagy
átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.
Készpénzes fizetés: A ​ Szolgáltató a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát
állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.
Átutalásos fizetés: A ​ Szolgáltató külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó
vagy a címzett részére.
9
7. Szolgáltatások​ ​(a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
A Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva,
kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.
7.1. Igényelhető szolgáltatások ​( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
Futárposta-szolgáltatás: ​a küldemény feladótól történő átvételét követően a kézbesítés 24 órán
belül megvalósul.
Normál körzetdíjas azonnali fuvarok esetén -amennyiben egyedi szerződés másképp nem
szabályozza- Budapest területén belüli fuvar esetén a motoros és autós küldeményekre a Szolgáltató
a felvételtől számított 4 órás (IPS Expressz fuvar esetén 1,5-ös szorzóval megrendeléstől számított
1,5 órás) végzési garanciát vállal azzal, hogy ezen kötelezettség körfuvar, illetve vis maior esetén
nem köti. A Budapest területén kívüli, országos kézbesítésekre vonatkozóan a küldemény felvételét
követően a kézbesítés 24 órán belül megvalósul.
Különleges esetekben (nagyobb ünnepek pl: karácsony előtti időszak, az általánostól eltérő
közlekedési rend fennállása pl.: delegáció miatti útlezárások) a teljesítési időtől a Szolgáltató
eltérhet, de erről minden esetben a megrendelés felvételekor telefonon vagy e-mailben köteles
tájékoztatni a feladót.
A feladó választása szerint külön díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
– „IPS Expressz” szolgáltatás: Szolgáltató az ​„IPS Expressz” ​szolgáltatással ​garanciát vállal ​a
budapesti 90 percen belüli kézbesítésekre, amennyiben a feladó megrendelés leadásakor az „IPS
Expressz” garantált szolgáltatást rendeli meg. A küldemény felvételétől számított 60 percen belül
megvalósul a küldemény leadása Budapest területén belül. Ennek díja: a fuvar költségét 50 %-os
felár terheli, ez alól kivételt képez az ügyintézési, rakodási díj.
Ügyintézési díjköteles szolgáltatások:
– Telefonos értesítés
– Várakozási idő
– Pakolási idő
10
A küldemény díját készpénzben, vagy a szerződésben rögzített feltételekkel átutalással kell
megfizetni.
A feladó választása szerint az alábbi szolgáltatások kérhetők díjmentesen:
– E-mail visszaigazolás a küldemények leadásának sikerességéről
7.2. Különleges szolgáltatások ( ​a díjakat lásd a ​2. számú Mellékletben​)
– Gépjármű flotta mozgatás
7.3. Felvétel
A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a
feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható
időpontját.
A küldemények felvételét az ügyfél és a Szolgáltató szóbeli megállapodása alapján a Szolgáltatóval
szerződésben álló futár végzi.
A szolgáltatás +36 1 780 7364 ; +36 1 780 7384-as +36 30 879 9589 telefonszámon, e-mailen
(megrendeles@ipsfutar.hu) és web oldalon (http://www.ipsfutar.hu/megrendeles) keresztül
rendelhető meg.
A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató
okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a
szolgáltató adatai.
Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek
vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli
meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható
küldemény az Általános Szerződési Feltételek ​1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg,
felvételét visszautasítja.
11
7.4. Tömeg és mérethatárok
A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz
figyelembevételével a következők:
– tömege kerékpáros szállítás estén maximum 5 kg;
– tömege motorkerékpáros szállítás estén maximum 5 kg;
– gépkocsival történő szállítás esetében az össztömeg 250 kg, 40 kg / db lehet;
– puttonyos gépkocsival történő szállítás esetében az össztömeg 500 kg, 40 kg / db lehet;
– kisteher gépkocsival történő szállítás esetében az össztömeg 1700 kg, 40 kg / db lehet.
– legnagyobb befoglaló méret kerékpáros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság)
Az egyvállas zsák mérete: 74x34x34 cm, 40 liter, a kétvállas zsák mérete: 46x33x48 cm, 43
liter.
– legnagyobb befoglaló méret motoros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) ​A
motoros doboz métert: 55,5×42,5×32,5 cm, 47 liter.
– legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság)
személygépkocsival történő szállítás esetében 1,00 méter x 1,2 méter, puttonyos gépkocsival
történő szállítás esetében 1,7 méter x 1,4 méter, kisteher gépkocsival történő szállítás
esetében 2,8 méter x 1,7 méter
8. A küldemények kézbesítése
8.1. A kézbesítés általános szabályai
A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán
feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje
ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint
telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett
visszakézbesíti.
12
A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti
kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
8.2. A kézbesítés helye
8.2.1. Házhoz kézbesítés
A Szolgáltató belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.
8.2.2. Közvetett kézbesítés
A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben
az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott
személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.
Közvetett úton nem kézbesíthető
– a sérült könyvelt küldemény;
– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;
– utánvétellel terhelt küldemény;
– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek
megállapodása kizárja;
– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban
tiltakozik.
A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő
hátrahagyásával tájékoztatja.
A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket
elkülönítetten kezelni.
13
8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére
Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő
minősül.
A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére
történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban
együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője
jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet
részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is
feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül –
címe (levelezési címe) szerepel.
A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény
címzett részére történő átadásáért.
8.3.1. Az átvétel elismerése
A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után
teljes nevének aláírásával köteles elismerni.
Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a
címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.
Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a
feladónak.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott
változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú
tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény
átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a
kézbesítő előtt igazolni köteles.
14
A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett
küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató.
A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági
igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.
A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a
szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a
feladónak.
8.3.2. Visszavétel, visszaküldés
A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a
téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat
visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése
után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.
Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen
küldeményeket a Szolgáltató a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő)
aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a
feladónak.
A Szolgáltató a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel
elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.
Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt
nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével
visszaküldi a küldemény feladójának.
Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési
okiratra és a küldeményre feljegyzi.
Ha a küldemény a Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok
megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.
15
9. Tájékoztatás, panasz
9.1. Tájékoztatás
A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges
változásról tájékoztatja ügyfeleit.
Telefonon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:
– Általános Szerződési Feltételeket;
– az alkalmazott díjakat;
– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
– minden egyéb közérdekű információt.
9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok
A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a
szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.
Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
– telefonon: +36-30/879-9589;
– levélben: IPS Futárszolgálat Kft. 1045 Bp. Berni u. 1.;
– e-mailben: megrendeles@ipsfutar.hu;
– egyéb megfelelő módon (pl.: távirat útján).
Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által
nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges
elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a
panaszok között tartja nyilván.
16
A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez
kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység
vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de
legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.
A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes
eljárás keretében köteles megvizsgálni.
Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal
helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja,
és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30
naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.
A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával,
az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A
Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul,
nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától
számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen
megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi
szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner
szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.
A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a
Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz
elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a
Hatósághoz fordulhat.
17
10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem
10.1 Adatszolgáltatás
A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés
megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a
Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan
hozzáférhetővé tenni.
A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának
időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.
10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség
A Szolgáltató a postai szolgáltatási szerződésével kapcsolatos, illetve annak teljesítése során
tudomására jutott adatokat adatkezelőként kezeli, dolgozza fel és továbbítja.
Az adatkezelés
a) célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos
ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb
cél.
b) időtartama: jogszabály vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény
feladását követő naptári év vége.
A Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítését nem teszi függővé olyan személyes vagy más adat
megadásától, vagy olyan célú adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat megtételétől, amely a
postai szolgáltatás feladó által igényelt tartalmú elvégzéséhez nem szükséges.
Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint annak teljesítése során
tudomására jutott adatokat kizárólag a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés
igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő
adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.
18
A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során
tudomására jutott adatokat jogszabályban foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és
továbbíthatja.
A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
mértékben ismerheti meg.
A Szolgáltató:
– ​a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
– ​a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez
szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
– ​a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb
jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;
– ​a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult
átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
– ​a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a
közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.
A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai
küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító
adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a
küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.
A Szolgáltató a zárt küldeményt felbonthatja, ha
– ​a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása
indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem
biztosítható;
– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.
A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő
intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai,
19
megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a
felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás
tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a
feladót értesíteni kell.
A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő
szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított
küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői
tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló
megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy
bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok
megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő
beavatkozást lehetővé tenni.
10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége
Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és
közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői
jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért
felelősséggel tartozik.
11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért
A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény
sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.
A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési
körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:
– vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más
szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a
honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
– ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
20
– ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága
vagy az elégtelen címzés okozta;
– a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl.
törékeny); illetve
– a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
– a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a
vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű
teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
– a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy
a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső
tulajdonságára vezethető vissza.
Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az
átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
11.1. Kártérítés
11.1.1. A kártérítés általános szabályai
Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól
kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv
felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.
Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési
igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti
be.
Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése,
a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt
a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.
21
Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos
kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
– a sérült küldeményt átvette; vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.
Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a
távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint
fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a
kézbesítéskor még megfizetendő további díj.
A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a
kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.
11.1.2. A kárigény bejelentésének módja
Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy
elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik
naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.
A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény
bejelentésére.
Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy
hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos
küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.
22
Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó
– a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben
foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.
Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést
a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.
11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése
A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén,
jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül
elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított –
8 naptári napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait
írásban közli az ügyféllel.
11.1.4. A kártérítés mértéke
A Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése
esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:
Értéknyilvánítással feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege
azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével.
Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a
hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező.
A Szolgáltató a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes
elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a
szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.
23
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a
küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.
11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében
Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését
követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a
küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget
nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8
napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről
történő lemondásnak tekinti.
11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége
A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen
beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását
követően – a küldemény feladójának visszafizeti.
A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a
szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény
a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett
vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny
különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.
A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza
(részleges díjvisszatérítés):
A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál
magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről
megállapítható.
A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy
különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely
24
alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj
megfizetésével tartozik.
11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért
A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles
fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.
A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési
felelősséggel nem tartozik.
Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól
számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a
küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett
kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.
12. Szolgáltatások teljesítésének minősége
A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési
Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket
biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó
kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.
A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybevett
szolgáltatásnak megfelelően.
12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban
25
A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott
küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a
következők szerint teljesüljön:
A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az
eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a
fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy
ennek megkísérlése megtörténjen.
13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében
A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott
szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei
tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási
feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás
térítésmentes.
Kelt: ​Budapest, 2020. június 16.
26
1. számú Melléklet
A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási
feltételei:
– szúró-, vágó-, és lőfegyver;
– lőszer, robbanószer;
– radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó
tárgyak;
– élő növények és állatok;
– értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;
– földi maradványok;
– romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
– hűtést, fűtést igénylő áruk;
– kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;
– kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;
– narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
– nem megfelelően csomagolt tárgyak;
– postafiókra címzett küldemény;
– nem könyvelt küldemény;
-az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.
27
2. számú Melléklet
Díjak és kedvezmények:
Megbízási díjtételek (Díjtételeink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)
ÁRAK BUDAPEST TERÜLETÉN BELÜL
Budapesten a távolságot GPS alapú térképprogram segítségével légvonalban mérjük, a kiindulási
ponttól az érkezési pontig 5 körzetet különböztetünk meg, díjtételeink az általános forgalmi adót
nem tartalmazzák:

BUDAPEST
TERÜLETÉN
BELÜL
MOTOROS,
KERÉKPÁROS
ÁR
SZEMÉLY
AUTÓS ÁR
PUTTONYOS
AUTÓS ÁR
KISTEHER
AUTÓS ÁR
1. körzet (0-2 km) 1 260 Ft 1 900 Ft 2 600 Ft 5 200 Ft
2. körzet (2-5 km) 1 945 Ft 2 820 Ft 3 810 Ft 7 620 Ft
3. körzet (5-8 km) 2 700 Ft 3 780 Ft 4 485 Ft 8 970 Ft
4. körzet (8-12
km)
3 510 Ft 4 510 Ft 5 650 Ft 11 300 Ft
5. körzet (12
km-k. határ)
4 140 Ft 5 885 Ft 7 250 Ft 14 500 Ft
Állomás
(Körfuvar esetén)
960 Ft 1 440 Ft 1 800 Ft 3 600 Ft
Kiállás
(Meghiúsulás
esetén)
1000 Ft 1 500 Ft 2 000 Ft 4 000 Ft
Ügyintézés (Ft/10
perc)
390 Ft 390 Ft 450 Ft 450 Ft
*rakodási díj: 600 Ft 600 Ft 600 Ft

28
* rakodási díj: a fizikai munkával járó, kizárólag emberi erővel mozgatható csomagokra vonatkozik.
Budapest területén oda-vissza fuvar esetén: fuvardíj + 50% felár.
Szolgáltató az „IPS Expressz” szolgáltatással garanciát vállal a budapesti 90 percen belüli
kézbesítésekre, amennyiben a feladó megrendelés leadásakor az „Imperial Expressz” garantált
szolgáltatást rendeli meg. A küldemény felvételétől számított 60 percen belül megvalósul a
küldemény leadása Budapest területén belül. Ennek díja: a fuvar költségét 50 %-os felár terheli, ez
alól kivételt képez az ügyintézési, rakodási díj.
PESTKÖRNYÉKI ÁRAK
Budapest környéki a díjszabás, ha a cím Budapest közigazgatási határán túl, de Budapest 0
km-kőtől számított 50 km-en belül van.
Budapest környékén az ár két részből áll: pestkörnyéki díj + körzetdíj. A pestkörnyéki díja 0 km-től
való távolság függvénye km-ben, a körzetdíj pedig a kiindulási cím távolsága a közigazgatási
határtól.

Pestkörnyék (csak
az oda út fizetendő
+ a Bp-i körzetdíj
MOTOR AUTÓ PUTTONYOS
AUTÓ
TEHERAUTÓ
0-14 km -ig fix díj 1 300 Ft 1 470 Ft 1 730 Ft 1 990 Ft
15-19 km -ig fix
díj
1 470 Ft 1 645 Ft 1 905 Ft 2 165 Ft
20-50 km -ig km
díj
95 Ft/km 110 Ft/km 120 Ft/km 130 Ft/km
VIDÉKI SZÁLLÍTÁSOK ÁRAZÁSA

29

Vidék (minden
esetben az
oda-vissza út
fizetendő)
MOTOR AUTÓ PUTTONYOS
AUTÓ
TEHERAUTÓ
50-100 km-ig km
díj
95 Ft/ km 110 Ft/km 120 Ft/km 140 Ft/km
100 km felett km
díj
85 Ft/km 100 Ft/km 120 Ft/km 140 Ft/km

Az ártáblázat nem tartalmazza az útvonal során felmerülő autópálya díjat.
Budapesten és környékén kívüli un. vidéki a díjszabás, ha a cím Budapest 0 km-kőtől számított 50
km-nél távolabb van. Vidék, esetén Budapest 0 km-kőtől kiinduló km-díj (program alapján) szerint
dolgozunk, és a Megrendelővel minden esetben előre egyeztetésre kerül.
Az ügyintézés díja: Az első 10 perce ingyenes, ezen felül minden megkezdett 10 perc nettó 390,- Ft,
puttonyos és teherautós küldemény esetén nettó 450,- Ft, (ide értendő a várakozás, vásárlás,
anyagbeszerzés, hivatalos ügyek intézése, pakolás stb.).
ÜZEMANYAG FELÁR ALKALMAZÁSA
Üzemanyag felárak
30

A gázolaj és/vagy benzin ára kevesebb,
mint 400 Ft/liter
0%
A gázolaj és/vagy benzin ára 401-419 Ft között 5%
A gázolaj és/vagy benzin ára 420-439 Ft között 10%
440 Ft/liter felett minden további 10 Ft után 2%-kal növekszik

GÉPJÁRMŰ FLOTTA MOZGATÁS

SZOLGÁLTATÁS NETTÓ ÁR
Egyirányú mozgatás 3.500 Ft / autó
Oda-vissza mozgatás 5.000 Ft / autó

31
3. számú Melléklet:
Felügyeleti szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Cím:​ 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: ​1376 Budapest, Pf.: 997.
Telefon: ​06-1-468-05-00
Telefax:​ 06-1-468-06-80
E-mail: ​info@nmhh.hu
Honlap:​ www.nmhh.hu
32
4. számú Melléklet
A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:
Bérelt Mobil Applikáció digitális aláírási lehetőséggel (szállítólevél):
33
5. számú Melléklet
Jelzésminta:
34